Најнови Изданија

Мисијата на компанијата ГОЦМАР е преку своите книги да допринесе во компјутерската едукација на секој индивидуалец во земјата и да го унапреди користењето на компјутерите како во личниот така и во професионалниот развој со цел зголемување на животниот стандард.

Компјутерска литература

УчебнициКНИЖАРНИЦИ